ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล

1. บุคลากรดีเด่นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2563
กลุ่มลูกจ้าง
นางสาววราภรณ์ ถาวรเลิศรัตน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
นายคเณศ เต็มไตรรัตน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ